Cấp giấy chứng nhận môi trường EU
Cấp giấy chứng nhận môi trường EU1
Chứng nhận hệ thống chất lượng 2008: ISO9001
ISO4001: 2004 Hệ thống quản ly môi trường chứng nhận